Ngôi sao CMIT Quý III – 2018

Hướng là nhân viên Dispatcher cao cấp có một tinh   thần làm việc hiệu suất cao. Hướng luôn thể hiện trách   nhiệm cao nhất và đảm bảo năng suất cao nhất trong các ca làm việc của mình.

Là một người hòa nhã, vui vẻ và dễ gần nên bạn được đồng nghiệp yêu mến.

Bạn luôn nhiệt tình huấn luyện, chỉ dẫn cho nhân viên mới của đội Dispatcher.

Bạn luôn sẵn sàng hỗ trợ đội và bất cứ lúc nào cũng có thể nhận thêm ca làm khi Công ty cần.

Bạn đã đề xuất việc chuẩn hóa tài liệu huấn luyện Dispatacher và đã tự mình hoàn thành công việc này xuất sắc, giúp có một tài liệu chuẩn đầu tiên về huấn luyện Dispacher.

Bạn xứng đáng là một ngôi sao sáng về tinh thần làm việc nhiệt huyết, vui vẻ và hiệu suất cao.