Ngôi sao CMIT Q.II - 2018

Dự án Khai Thác Xuất Sắc của CMIT đang diễn ra sôi nổi và Phượng đóng vai trò xây dựng các bảng Ghi chép các cuộc họp.

Trong dự án này, Phượng là một thành viên rất tích cực – thu thập và cung cấp dữ liệu cho các dự án S/I cycles cũng như cho các báo cáo khác nhau.

Phượng là một nhân viên giải quyết đáng tin cậy các vấn đề liên quan

đến hàng hóa của khác hàng – cách thức giải quyết chuyên

nghiệp, giao tiếp hiệu quả với khách hàng và các bộ phận

trong công ty.